Červen 2006

Sacred 3

30. června 2006 v 10:49 | Martin Fletcher |  informátor SACRED

Sacred 2

29. června 2006 v 17:54 | MARTIN FLETCHER |  informátor SACRED

Sacred 1

29. června 2006 v 17:50 | MARTIN FLETCHER |  informátor SACRED

I feel you - Cítím tě

11. června 2006 v 13:35 texty a překlady textů - Depeche Mode
I Feel YouCítím Tě
I feel youCítím Tě
Your sun it shinestvé slunce ozařuje
I feel youcítím Tě
Within my mindbez mého ducha
You take me therebereš mě tam
You take me wherebereš mě
The kingdom comesdo svého království
You take me tobereš mě
And lead me through Babylona vedeš mě skrz Babylón
This is the morning of our loveTohle je jitro naší lásky
It´s just the dawning of our loveto je právě úsvit naší lásky
I feel youCítím Tě
Your heart it singszpěv tvého srdce
I feel youcítím Tě
The joy it bringspřináší mi to radost
Where heaven waitsnebesa čekají
Those golden gateszlaté brány
And back againA znovu
You take me tomě bereš
And lead me through obliviona vedeš skrz zapomnění
This is the morning of our loveTohle je jitro naší lásky
It´s just the dawning of our loveto je právě úsvit naší lásky
I feel youCítím Tě
Your precious soultvou skvostnou duši
And I am wholea jsem plný
I feel youcítím Tě
Your rising suntvé vycházející slunce
My kingdom comesmé království přichází
I feel youCítím Tě
Each move you makekaždý pohyb, který učiníš
I feel youcítím Tě
Each breath you takekaždý vdech, který uděláš
Where angels singkde andělé zpívají
And spread their wingsa rozprostírají svá křídla
My love´s on highmá láska je na výši
You take me homevezmeš mě domů
To glory´s thronena trůn slávy
By and bya tak dále
This is the morning of our loveTohle je jitro naší lásky
It´s just the dawning of our loveto je právě úsvit naší lásky

Walking in my shoes - Jít v mých stopách

11. června 2006 v 13:34 texty a překlady textů - Depeche Mode
Walking In My ShoesJít v mých stopách
I would tell you about the thingsPověděl bych ti o věcech
They put me throughkteré mě k tomu přiměly
The pain I´ve been subjected too bolesti které jsem byl vystaven
But the Lord himself would blushale sám Bůh by se za to styděl
The countless feasts laid at my feetNespočetněkrát jsem se ukájel
Forbidden fruits for me to eatjedl zakázané ovoce
But I think your pulse would start to rushale myslím, že by to tvé srdce nevydrželo
Now I´m not looking for absolutionTeď nehledám rozhřešení
Forgiveness for the things I doodpuštění za věci, které dělám
But before you come to any conclusionsale než začneš dělat závěry
Try walking in my shoeszkus jít v mých stopách
Try walking in my shoeszkus jít v mých stopách
You´ll stumble in my footstepsBudeš klopýtat po mé cestě
Keep the same appoitments I keptdržet se mého směru
If you try walking in my shoesjestli chceš jít v mých stopách
If you try walking in my shoesjestli chceš jít v mých stopách
Morality would frown uponMorálka by se na mě zamračila
Decency look fown uponslušnost by se na mě dívala svrchu
The scapegoat fate´s made of mejsem obětní beránek osudu
But I promise now, my judge and jurorsAle přísahám, mí žalobci a soudci
My intentions couldnˇt have been purermé záměry by nemohly být čistší
My case is easy to seemůj případ lze jasně pochopit
I´m not looking for a clearer conscienceNehledám čistější svědomí
Peace of mind after what I´ve been throughtčást mysli která to způsobila
And before we talk of any repentanceale než budeme mluvit o pokání
Try walking in my shoeszkus jít v mých stopách
Try walking in my shoeszkus jít v mých stopách
You´ll stumble in my footstepsBudeš klopýtat po mé cestě
Keep the same appointments I keptdržet se mého směru
If you try walking in my shoesjestli chceš jít v mých stopách
If you try walking in my shoesjestli chceš jít v mých stopách
Try walking in my shoeszkus jít v mých stopách
Now I´m not looking for absolutionNyní nehledám absolutní
Forgiveness for the things I doodpuštění pro to co jsem udělal
But before you come to any conclusionsAle než začneš dělat závěry
Try walking in my shoeszkus jít v mých stopách
Try walking in my shoeszkus jít v mých stopách
You´ll stumble in my footstepsBudeš klopýtat po mé cestě
Keep the same appointments I keptdržet se mého směru
If you try walking in my shoesjestli zkusíš jít v mých stopách
You´ll stumble in my footstepsBudeš klopýtat po mé cestě
Keep the same appointments I keptdržet se mého směru
If you try walking in my shoesjestli zkusíš jít v mých stopách
Try walking in my shoeszkus jít v mých stopách
If you try walking in my shoesjestli zkusíš jít v mých stopách
Try walking in my shoeszkus jít v mých stopách

Condemnation - Odsouzení

11. června 2006 v 13:31 texty a překlady textů - Depeche Mode
CondemnationOdsouzení
CondemnationOdsouzení
Triedvyzkoušels
Here on the standzde stojím
With the book in my hands knihou v ruce
And truth on my sides pravdou po mém boku
AccussationsObvinění
Lieslži
Hand me my sentenceVynes rozsudek
I´ll show no repentanceneukážu lítost
I´ll suffer with pridebudu trpět s hrdostí
If for honestyAž se budeš chtít poctivě
You want apologiesomluvit
I don´t sympathizenebudu naslouchat
If for kindnessJestli budeš laskavost
You substitute blindnesszaměňovat za slepotu
Please open your eyesprosím, otevři oči
CondemnationOdsouzení
Whyproč
Because my dutyProtože mým údělem
Was always to beautybyla vždy krása
And that was my crimeTo bylo mé provinění
Feel elationCítím silné povzesení
HighVím, že můžu důvěřovat
To know I can trust thistomuhle upevnění
Fix of injustitcenespravedlnosti
Time after timečas od času
If you see purityJestli považuješ nevinnost
As immaturityza nezralost
Well it´s no surprisepotom není překvapením
If for kindnesskdyž laskavost
You substitute blindnesszaměňuješ za slepotu
Please open your eyesProsím, otevři oči

Mercy in you - Důvěra v tebe

11. června 2006 v 13:30 texty a překlady textů - Depeche Mode
Mercy In YouDůvěra v Tebe
You know what I needVíš, co potřebuji
When my heart bleedskdyž mé srdce krvácí
I suffer from greedA já trpím za hrabivost
A longing to feedA toužím být naplněn
On the mercy in youTvým milosrdenstvím
I can´t concealNemohu skrýt
The way I´m healedJakou cestou jsem ozdraven
The pleasure I feelRozkoš, kterou cítím
When I have to dealKdyž mám jednat
With the mercy in youTvým milosrdenstvím
I would do it all againUdělal bych to všechno znovu
Lose my way and fall againZtratil svou cestu a znovu padal
Just so I could call againJen abych znovu mohl volat
On the mercy in youpo tvém milosrdenství
When here in my mindKdyž se v mé mysli
I feel inclinedcítím být nakloněn
To wrongly treat you unkindk špatným požitkům, k nimž jsi nevlídný
I have faith I will findVěřím, že znovu najdu
The mercy in youtvé milosrdenství
I would lose my way againZnovu bych ztratil svou cestu
Be led hopelessly astray againa byl veden na scestí
Just so I could pray againJen abych se znovu mohl modlit
For the mercy in youk Tvému milosrdenství
When here in my mindKdyž jsem byl
I have been blindv své mysli slepý
Emotionally behindk svým citům
I have faith I will findVěřím, že najdu
The mercy in youTvé milosrdenství

Judas - Jidáš

11. června 2006 v 13:28 texty a překlady textů - Depeche Mode
JudasJidáš
Is simplicity bestProstota je nejlepší
Or simply the easiestnebo prostě nejjednodušší
The narrowest pathnejužší cesta
Is always the holiestje vždy nejsvatější
So walk on barefoot for meTak pojď ke mě bos
Suffer some miseryvytrp si nějakou bídu
If you want my lovejestli žádáš mou lásku
If you want my lovejestli žádáš mou lásku
Man will surviveČlověk přežije
The harshest condistionsnejdrsnější podmínky
And stay alivea zůstane naživu
Through difficult decisionspřes obtížná rozhodnutí
So make up your mind for meTak mi přispůsob svou mysl
Walk the line for mejdi po mé cestě
If you want my lovejestli žádáš mou lásku
If you want my lovejestli žádáš mou lásku
Idle talkZbytečný rozhovor
And hollow promisesa prázdné sliby
Cheating Judaseszrazující Jidáši
Doubting Thomasesnevěřící Tomáši
Dont´t just stand there and shout itNestůj tu a nejásej
Do something about itudělej s tím něco
You can fulfilMůžou se naplnit
Your wildest ambitionstvé nejdivočejší představy
And I´m sure you willA jsem si jistý
Lose your inhibitionsže ztratíš své zábrany
So open yourself for metak se mi otevři
Risk your health for medej v sázku své zdraví
If you want my lovejestli žádáš mou lásku
If you want my lovejestli žádáš mou lásku
If you want my lovejestli žádáš mou lásku
If you want my lovejestli žádáš mou lásku

In your rooom - V tvém pokoji

11. června 2006 v 13:27 texty a překlady textů - Depeche Mode
In Your RoomV Tvém pokoji
In your roomVe tvém pokoji
Where time stands stillčas stojí
Or moves at your willnebo běží o tvé vůli
Will you let the morning come soonNecháš už přijít ráno
Or will you leave me lying herenebo mi tu dovolíš ležet
In your favourite darknessv tvé oblíbené temnotě
Your favourite half-lighttvém oblíbeném pološeru
Your favourite consciousnesstvém oblíbeném vědomí
Your favourite slavetvůj oblíbený otrok
In your roomVe tvém pokoji
Where souls disappearkde se ztrácejí duše
Only you exist herekde existuješ jen ty
Will you lead me to your armchairPosadíš mě do svého křesla
Or leave my lying herenebo mi tu dovolíš ležet
Your favourite innocencetvá oblíbená nevinnost
Your favourite prizetvá oblíbená cena
Your favourite smiletvůj oblíbený úsměv
Your favourite slavetvůj oblíbený otrok
I´m hanging on your wordsVisím na tvých rtech
living on your breathžiju tvým dechem
feeling with your skincítím tvou kůží
Will I always be herechci tu zůstat věčně
In your roomV tvém pokoji
Your burning eyestvé žhnoucí oči
Cause flames to arisevzněcují plameny
Will you let the fire die down soonNecháš už oheň vyhasnout
Or will I always be herenebo tu zůstanu věčně
Your favourite passiontvá oblíbená vášeň
Your favourite gametvá oblíbená hra
Your favourite mirrortvé oblíbené zrcadlo
Your favourite slavetvůj oblíbený otrok
I´m hanging on your wordsVisím na tvých rtech
living on your breathžiju tvým dechem
feeling with your skincítím tvou kůží
Will I always be herechci tu zůstat věčně

Get right with me - Poznej mou pravdu

11. června 2006 v 13:26 texty a překlady textů - Depeche Mode
Get Right With MePoznej mou pravdu
I will have faith in manBudu věřit v člověka
That is hard to understandje těžké tomu porozumět
Show some humilityukaž trochu pokory
You have the abilityjsi schopen
Get right with mepoznat mou pravdu
Friends, if you´ve lost your wayPřátelé, jestli jste ztratili cestu
You will find it again some dayjednou ji zase naleznete
Come down from your pedestalssestupte ze svých postů
And open your mouths that´s alla otevřte svá ústa toť vše
Get right with mepoznejte mou pravdu
Life is such a short thingŽivot je tak krátký
That I cannot comprehendže nemohu všechno pochopit
But if this life were a bought thingale jestli byl život na prodej
There are ways I know we´d mendznám způsoby jak to zlepšit
People, take my adviceLidé, přijměte mé rady
Already told you once, once or twiceuž jsem k vám jednou nebo dvakrát mluvil
Don´t waste your energyneplýtvejte silami
Making apologiesna obranu
Get right with mepoznejte mou pravdu

Rush - Hon

11. června 2006 v 13:24 texty a překlady textů - Depeche Mode
RushHon
Walk with mePojď se mnou
open your sensitive mouthotevři svá citlivá ústa
And talk to mea mluv na mně
Hold out your delicate handsNedotýkej se mě svýma jemnýma rukama
And feel mea vnímej mě
Couldn´t make any plansNemysli si
To conceal meže mě zapřeš
Open your sensitive mouthOtevři svá citlivá ústa
Hold out your delicate handsNedotýkej se mě svýma jemnýma rukama
With such a sensitive mouthkdyž máš tak citlivá ústa
I´m easy to see throughJe snadné mě prohlédnout
When I come upKdyž stoupám
When I rushkdyž se ženu
I rush for youženu se za tebou
Cry for youVolám po tobě
Seen the tearsviděla jsi slzy
Roll down from my eyes for youjak tečou z mých očí pro tebe
Heard my truthslyšela jsi jak se má pravda
Distorting to lies for youpro tebe pokřivila v lež
Watched my lovespatřila jsi mou lásku
Becoming a prize for youkterá se pro tebe stala trofejí
Seen the tears in my eyesViděla jsi slzy v mých očích
Heard my truth turn to liesSlyšela jsi jak se má pravda změnila v lež
Seen the tears in my eyesViděla jsi slzy v mých očích
I´m not proud of what I doNejsem pyšný na to co dělám
When I come upkdyž stoupám
When I rushkdyž se ženu
I rush for youženu se za tebou
I come up to meet youUž brzy tě potkám
Up there somewhereněkde tady
When I rush to greet youKdyž se tě ženu pozdravit
My soul is baredmá duše je obnažena
Gave more for youDal jsem ti víc
Dropped my crutchesodhodil jsem berle
And crawled on the floor for youa plazil jsem se k tobě po podlaze
Went looking behind every door for youhledal jsem tě za každými dveřmi
And because of the thingsA díky věcem
That I saw for youkteré jsem kvůli tobě uviděl
I spiritually grewjsem duševně vyrostl
When I come upKdyž stoupám
When I rushkdyž se ženu
I rush for youženu se za tebou

One caress - Jedno pomazlení

11. června 2006 v 13:23 texty a překlady textů - Depeche Mode
One CaressJedno mazlení
Well I´m down on my knees againJsem znova na kolenou
And I pray to the only oneA modlím se k Jedinému
Who has the strengthKterý má tu sílu
To bear the painUnést tu bolest
To forgive all the things that I´ve doneA zapomenout na všechny věci, které jsem udělal
Oh GirlDívko
Lead me into your darknessVeď mě do své temnoty
When this world is trying it´s hardestKdyž je tento svět zkoušen, je nejtěžší
To leave me unimpressedNechat mě nedotčeného
Just one caressJen jedno mazlení
From you and I´m blessedS tebou a jsem požehnán
When you think you´ve tried every roadKdyž si myslíš, že jsi zkusila
Every avenueKaždou cestu
Take one more lookPodívej se ještě jednou
At what you found oldNa to co shledáváš starým
And in it you´ll find something newA uvnitř najdeš něco nového
I´m shying from the lightBojím se světla
I always loved the nightVždy jsem miloval noc
And now you offer me eternal darknessA ty mi nyní nabizíš nekonečnou temnotu
I have to believe that sinMusím věřit tomu, že hřích
Can make a better manMůže udělat i lepšího člověka
It´s the mood that I am inJe to nálada, kterou mám
That´s left us back where we beganKterá nás nechává tam, kde jsme začali

Higher love - Vyšší láska

11. června 2006 v 13:21 texty a překlady textů - Depeche Mode
Higher LoveVyšší láska
I can taste more than feelMohu ochutnat víc než cítit
This burning inside is so realten oheň ve mně je tak skutečný
I can almost lay my hands uponMůžu téměř klidně ležet
The warm glow that lingers ona ten žár přetrvává
Moved, lifted higherživen, roste
Moved, my soul´s on fireživen, má duše hoří
Moved, by a higher loveživen vyšší láskou
I surrender all controlVzdávám se veškeré kontroly
To the desire that consumes me wholenad touhou která mě pohlcuje
And leads me by the hand to infinityA vede mě za ruku k nekonečnu
That lies in wait at the heart of mekteré leží a čeká v mém srdci
Moved, lifted higherživeno, roste
Moved, my soul´s on fireživeno, má duše hoří
Moved, by a higher loveživeno vyšší láskou
Heaven bound on the wings of loveKřídla lásky se dotýkají nebe
There´s so much that you can rise aboveje tu mnoho, nad co se můžeš povznést
Moved, lifted higherživen, rostu
Moved, moved, by a higher loveživen, živen vyšší láskou
By a higher lovevyšší láskou
I surrender heart and soulVzdávám se srdce a duše
Sacrificed to a higher goalzasvěcených vyššímu cíli
Moved, moved by a higher loveživen, živen vyšší láskou
By a higher lovevyšší láskou

Barrel of a gun - Prst na spoušti

6. června 2006 v 16:22 texty a překlady textů - Depeche Mode
Barrel Of The GunPrst na spoušti
Do you mean this horny creepChci někam zalézt
set upon weary feeta složit své unavené nohy.
who looks in need of sleepPotřebuji si odpočinout.
that doesn´t comeNemohu se vrátit zpátky,
this twisted, tortured messničí mě to a mučí
this bed of sinfulnesstenhle zdroj hříchu.
who´s longing for some restKdo by si nechtěl odpočinout
and feeling numb.a nic necítit?
What do you expect of meTak na co čekáš,
what is it you wantco ještě chceš?
whatever you´ve planned for meCo se mnou vlastně chceš udělat?
I´m not the one.Nebyl bych jediný.
A vicious appetiteTvoje zvrácená chuť
visits me each nightnoc co noc si mě prohlížet...
and won´t be satisfiednebudu mít klid,
won´t be denieddokud mne nenecháš na pokoji.
an unbearable painNesnesitelná bolest
a beating in my brainovládla můj mozek
that leaves the mark of caina vryla se do něj
right here inside.jako Kainovo znamení.
What am I supposed to doCo mám asi dělat,
when everything that I´ve donekdyž je už všechno pryč?
is leading me to concludeNutí mě to skončit.
I´m not the one.Nebyl bych jediný...
Whatever I´ve doneVšechno to skončilo.
I´ve been staring down the barrel of a gun.podívám se dolů - do hlavně revolveru.
Is there something you need frome mePotřebuješ ode mě ještě něco?
are you having your funMáš z toho radost?
I never agreed to beAť jsi pro mne chystal cokoliv
your holy one.já nejsem ten pravý.
Whatever I´ve doneJe konec,
I´ve been staring down the barrel of a gun.podívám se dolů - do hlavně revolveru.

The Love thieves - Zloději lásky

6. června 2006 v 16:20 texty a překlady textů - Depeche Mode
The Love ThievesZloději lásky
Oh the tears that you weepSlzy, které roníš
for the poor tortured soulspro ubohé trýzněné duše
who fall at your feetpadající ti k nohám
with their love begging bowls.prosíc o pohár lásky.
All the clerks and the tailorsVšichni, písaři i švadleny,
the sharks and the sailorscelníci i námořníci,
all good at their tradesjsou dobří v své práci,
but they´ll always be failures.ale budou vždy chybovat.
Alms for the poorAlmužna chudým,
for the wretched disciplespro ubohé učedníky,
and the love that they sworea pro lásku, kterou slibovali
with their hearts on the biblesvým srdcem na bibli,
beseeching the honouržadoníc o poctu
to sit at your tablesedět u tvého stolu
and feast on your holinessslavit tvou svatost
as long as they´re able.tak dlouho jak budou moci.
Love needs its martyrsLáska potřebuje své mučedníky
needs its sacrificespotřebuje své svátosti
they live for your beautyžijí pro tvou krásu
and pay for their vicesa platí pro svou vášeň,
love will be the death ofláska bude smrtí osamělých duší
my lonely soul brothersmých bratrů,
but their spirit shall live on inale jejich duch bude žít dál
the hearts of all lovers.v srdcích všech milenců.
You´re holding courtTy určuješ rozsudek
with your lips and your smilesvými rty, svým úsměvem
your body´s a halotvou svatozáří
their minds are on trialjejich mysli jsou zkoušeny
sure as adam is evejistě, tak je Adam Evou
sure as jonah turned whalerjistě, tak Jonáš změnil velrybáře
they´re crooked love thievesjsou pokřivenými zloději lásky
and you are their jailor.a ty jsi jejich žalářník.
Love needs its martyrsLáska potřebuje své mučedníky
needs its sacrificespotřebuje své svátosti
they live for your beautyžijí pro tvou krásu
and pay for their vicesa platí pro svou vášeň
love will be the death ofláska bude smrtí osamělých duší
my lonely soul brothersmých bratrů,
but their spirit shall live on inale jejich duch bude žít dál
the hearts of all lovers.v srdcích všech milenců.