Září 2007

LIQUID - Don't Look Back

19. září 2007 v 15:17 | Martin Fletcher a Recoil.cz |  texty a překlady textů - Recoil

Don't Look Back (Neohlížej se zpátky)

written by Alan Wilder and Sonya Madan
leading vocal by Sonya Madan

I hide myself. Leave no trace in this cold dawn. Come for me in this lost hour. This is a game too far. Don't look back at the closed door. I feel the heat. The game is here. I feel it like nothing else now. I hear you call in this cold dawn. I know you're near in this lost hour.

hudba/text Alan Wilder a Sonya Madan
zpěv Sonya Madan

Schovávám se. Nezanechej stopu v tomhle chladném úsvitu. Přijď si pro mě v tuhle ztracenou hodinu. Tahle hra zachází příliš daleko. Neohlížej se za zavřenými dveřmi. Cítím to horko. Ta hra je tu. Cítím to teď tak jako nic jiného. Slyším tvé volání v tomto chladném úsvitu. Vím, že jsi blízko v tuhle ztracenou hodinu.


LIQUID - New York Nights

19. září 2007 v 15:16 | Martin Fletcher a Recoil.cz |  texty a překlady textů - Recoil

New York Nights (Noci v New Yorku)

written by Alan Wilder and Samantha Coerbell
leading vocal by Samantha Coerbell

Mind numbing, mentally crushing, membrane sloshing noise. Manhattan rumbled through night and I never knew that. Had suspected, had read it on t-shirts: 'The city that never sleeps.' But didn't need to believe it. The onliest sound I believed was the train pulling out, heard from 'bout 6 blocks away. That was an all night sound. Smooth, not chatter. The noise was too noisy. I mean noisier than noise had to be. Noisier than the splash sound of the shore upon the roar of a 757 taking the summer route. Upon mom vex cause little kids don't listen. Noise bigger than blockbuster videos playing in the next room at the 4am matinee and the phone...that was just noise. I mean noisier than noise should be. Not ear deafening, mind numbing, mentally crushing, membrane sloshing noise. Keithie and his boys walked and talked shit nights but it was always distinct, not chatter.... 'n' jersey girls didn't giggle at the freaks, 'talianos sucking Corona bottles making crashes fill the street, never plugged the void of my nights because the void was silence. Over in Bushwick, the ice cream man pulled his truck over while, shall we say, he got his popsickle sucked. He pulled over his truck but the song kept on, all day, all night. The song means the ice cream guy's gettin' some - it don't even mean ice cream. 'Cause they hear the song and there's no guy selling ice cream from the truck. 'Sides, who got money to be giving kids every time they hear the song woven between the sounds of car horns and latin rhythms. And the ice cream guy gets death threats. Gotta get me a token, make the rumble of the 'A' my lullaby. Gotta escape to the womb of my room. I never believed in New York nights. I never slept in Manhattan before. 21 years,16 by the shore. It may have taken a while to get used to the silence, the absence of sound through night at my home but I've never slept in Manhattan before. It hurts. It is hurting my head as I write this. It is making my mind squeeze itself through a tiny doorway onto a massive stage where sound is disconnected from action. Each render themselves tiles in the mosaic. Pretty is the picture from far away. Gotta get me a token, make the rumble of the 'A' my lullaby. Gotta escape to the womb of my room. I never believed in New York nights. Each tone drifts against the next with nowhere it would rather be. No desire of dominance, no call to signify nothing. Gotta get me a token, make the rumble of the 'A' my lullaby. Gotta escape to the womb of my room. I never believed in New York nights.

hudba/text Alan Wilder a Samantha Coerbell
zpěv Samantha Coerbell

Mysl otupující, duši drtící, do membrány řezající hluk. Manhattan přes noc burácel a já to vůbec nevěděl. Tušil jsem to, četl to na tričkách "Město, které nikdy nespí". Ale nemusel jsem tomu věřit. Jediný zvuk, na který jsem věřil, byl vyjíždějící vlak, zaslechnutý o šest bloků dál. To byl celonoční zvuk. Jemný, ne drnčení. Ten hluk byl až moc hlučný. Myslím tím hlučnější než má být hluk. Hlučnější než zvuk šplouchání pobřeží oproti rachotu sedm set padesát sedmičky letící na letní trase. Oproti maminkovským nářkům, protože děcka neposlouchají. Hluk větší než trháky na videu, co hrajou ve vedlejším pokoji při matiné o čtvrté ráno, a telefon… byl to jenom hluk. Myslím tím hlučnější, než jaký by měl hluk být. Ne uši ohlušující, mysl otupující, ducha drtící, do membrány řezající hluk. Keithie s klukama chodili po nocích a mluvili o hovadinách, ale bylo to vždycky na úrovni, ne tlachání… a holky ve svetrech se nechichotali bláznům, Taliány cucající, láhve od Corony dělající rány zaplňují ulicí, nikdy nezacpaly prázdnotu mých nocí, protože tou prázdnotou bylo ticho. Tam v Bushwicku, zmrzlinář na čas odstavil vozík, no řekněme, že si nechal vycucat svůj nanuk. Odstavil vozík, ale ta písnička trvala dál, celý den, celou noc. Ta písnička znamená, že zmrzlinář nějakou přináší - neznamená to ještě zmrzlinu. Protože oni slyší tu píseň a není tu chlápek, co prodává zmrzlinu z vozíku. Ostatně, kdo má peníze na rozdávání dětem pokaždé, když slyší tuhle písničku spřádanou mezi zvuky auto-klaksonů a latinských rytmů. A zmrzlináři vyhrožují smrtí. Musim si sehnat žeton, zadunět z áčka svou ukolébavku. Musim utýct do lůna svýho pokoje. Nikdy jsem nevěřil na noci v New Yorku. Nikdy předtím jsem nespal na Manhattanu. 21 let, 16 u pobřeží. Mohlo to chvíli trvat, než jsem si zvyknul na to ticho, na nepřítomnost zvuků v noci u mě doma, ale nikdy předtím jsem nespal na Manhattanu. Bolí to. Bolí mě z toho hlava, když tohle píšu. Vymačkává mi to duši malinkými dveřmi až na masivní pódium, kde je zvuk vyřazen z činnosti. Každý tvoří kamínek do mozaiky. Krásný je obraz z dálky. Musim si sehnat žeton, zadunět z áčka svou ukolébavku. Musim utýct do lůna svýho pokoje. Nikdy jsem nevěřil na noci v New Yorku. Každý tón se žene na další a není jiného místa, kde by byl radši. Žádná touha po převaze, žádné vábení nic neznamenat. Musim si sehnat žeton, zadunět z áčka svou ukolébavku. Musim utéct do lůna svýho pokoje. Nikdy jsem nevěřil na noci v New Yorku.


LIQUID - Black Box Pt. 2

19. září 2007 v 15:15 | Martin Fletcher a Recoil.cz |  texty a překlady textů - Recoil

Black Box Pt. 2 (Černá skříňka část 2)

written by Alan Wilder
narration by Reto Buhler

I got really afraid. My heart missed a beat. I felt this had already happened but I was about to see it again...

hudba/text Alan Wilder
mluvené slovo Reto Buhler

Dostal jsem vážně strach. Srdce se mi úplně zastavilo. Měl jsem pocit, že se to už stalo, ale měl jsem to zažít znovu…

LIQUID - Chrome

19. září 2007 v 15:15 | Martin Fletcher a Recoil.cz |  texty a překlady textů - Recoil

Chrome (Chrom)

written by Alan Wilder and Nicole Blackman
leading vocal by Nicole Blackman

So let's be done with this. You said "I want you, I don't want another, I want a girl who knows how to suffer." Chalk down my hands, I need to work the bars dry. So now you're in the middle of someone terrible and you're carrying a tiny crucible. Every raw boy want relief. You tough guys with the glass jaws, your pins, your backstage laws, your French positions, your stripper damage. It's more than you can hide, more than you can manage. I'm done with the dark boys, through with the dark boys, done with the dark boys, I swear you'll be the last one. I'm done with the dark boys, through with the dark boys, done with the black cotton mafia. You dream of a girl with silver skin, you dream of a girl cooled and thinned. She's gone a bit blue around the edges. You want a girl who sucks her thumb when she comes, you're just looking for a clean sleep. She doesn't want to see you, she wants to be seen by the cameras, the crews and the soft machines. You want a girl who could suck the chrome. You're so rocked and wrapped in anguish, some little tragedy I'm slow to extinguish. Watching the suitors stagger home, now I'm butcher, now you're bone. I'm done with the dark boys, through with the dark boys, done with the black cotton mafia. I'm done with the dark boys, through with the dark boys, done with the dark boys, I swear you'll be the last one. It's documented, tequila scented. You want a girl who's pale and bled, you want a girl who's easily led. Her slim hips, your tight grip, tell me it doesn't hurt just a little bit boy. Come in, copy, she doesn't read you, she fed the hand that bit her, she doesn't need you. Your fill-in girls, your soft metal foxes, your white receipts, your big, black boxes. Life doesn't mean telling lies, it means enduring what you despise. I'm done with the dark boys, through with the dark boys, done with the dark boys, I swear you'll be the last one. I'm done, I'm through.

hudba/text Alan Wilder a Nicole Blackman
zpěv Nicole Blackman

Tak ať už to máme za sebou. Řekls "Chci Tebe, nechci žádnou jinou, chci holku, která umí trpět." Nakříduj mi ruce, musím přivést bary na sucho. Teď jsi teda uprostřed někoho hrozného a snášíš malinkou zkoušku ohněm. Každý hrubián chce úlevu. Vy drsňáci s čelistmi jako sklo, vaše nohy jedenáctky, vaše zákulisní pravidla, vaše francouzské pozice, vaše útraty za striptérky. Je toho víc než dokážeš skrýt, víc než zvládneš. Skoncovala jsem s temnýma klukama, dost temným klukům, skoncovala jsem s temnýma klukama, přísahám, že ty budeš poslední. Skoncovala jsem s temnýma klukama, dost temným klukům, konec s černou bavlnářskou mafií. Sníš o holce se stříbřitou kůží, sníš o holce ochladlé a pohublé. Na krajích trochu promodrala. Chceš holku, co si cucá palec, když se udělá, prostě jen hledáš čistý spánek. Nechce vidět tebe, chce být vidět v kamerách, od štábů a citlivých mašinek. Chceš holku, co by mohla lízat chrom. Jsi tak rozkomítaný a ponořený v mukách, nějaká malá tragédie, já se dám jen pomalu umlčet. Sleduju, jak ctitelé vrávorají domů, teď jsem řezník a ty kost. Skoncovala jsem s temnýma klukama, dost temným klukům, konec s černou bavlnářskou mafií. Skoncovala jsem s temnýma klukama, dost temným klukům, skoncovala jsem s temnýma klukama, přísahám, že ty budeš poslední. Je to doložené, provoněné tequilou. Chceš holku, co je bledá a bez krve, chceš holku, co se dá snadno vést. Její štíhlé boky, tvůj pevný stisk, řekni mi, že to ani trochu nebolí, chlapče. Pojď dál, opič se, ona tě nemá přečteného, laská ruku, co ji štípla, nepotřebuje tě. Tvé náhražkové holky, tvé lehce metalové lištičky, tvé bílé účtenky, tvé velké černé krabičky. Život neznamená vykládat lži, znamená snášet to, čím pohrdáš. Skoncovala jsem s temnýma klukama, dost temným klukům, skoncovala jsem s temnýma klukama, přísahám, že ty budeš poslední. Skoncovala jsem, je konec.


LIQUID - Supreme

19. září 2007 v 11:29 | Martin Fletcher a Recoil.cz |  texty a překlady textů - Recoil

Supreme (Nejvyšší)

written by Alan Wilder and Samatha Coerbell
leading vocal by Samantha Coerbell

Supreme talks about his baby's mother like a whore. Sweet 16 she is, with future uncertain, love incomplete. Soapy days for Jr. and she. At 3, Supreme comes to give his boy a pat and a pound, put his hoodie on the couch, his Timberlands up on the chair so his bitch can bring him a beer. So, this is the Nuclear family? Mommy, baby... and Daddy makes a mess of his baby's mother's hair as they fuck 'til her mother comes in from work. She's playing house, he's playing man and Jr. is the only one who accepts he's just a child. Wild nights she had with a swish of her stuff, knocked up to a waddle, a baby carriage bustle and still gets her play. But her dream is true romance...well sorta, everyday from 3 to 6. Supreme leaves out before Mommy comes kick his lazy narrow behind back onto the street. He's not a corner boy. The bodega in the 40's is midblock where bullets flock, no names engraved and he may be next. Shielded by the patron saint of the brothers. Being there is all there is. Living lovely without turning the corner, reaching for a swig brings sweat to his brow and shit to his mouth, dispelling knowledge on the stuffs, the pleasing things the baby's mother do, dousing the sidewalk with wretch of a boy/man, breaking Friday night to seek man/hood in a paper bag. Says, "Fatherhood is real cool and the kid looks like me so she better not let nothing happen to him or I'ma kill the bitch." Sudden twitch to the roll of the wheel, trained steel stained blue puts punk on the wall for some trumped up call from precinct 101. Monday at 3, the baby's mother waits, Jr. in her arms, patiently at the door, doesn't know what she misses. Locked into the routine, a project queen. Supreme rode off into the sunset with a 3 to 6 all his own. Took a week for her to find out, a minute to promise devotion, her life on hold as Supreme calls checking on his boy (and the baby's mother). Life on the outside ain't even worth it. Shit. Who screwed whom? There's not enough room in the pen for them both to stay locked into their little worlds they will. Leather gear, X skullie, Size 2 Docs. Man, Jr.'s the fliest shit in nursery care. Paid for by W.I.C., so who's getting dicked? Who reigns supreme?

hudba/text Alan Wilder a Samantha Coerbell
zpěv Samantha Coerbell

Nejvyšší mluví o matce svýho dítěte jako o děvce. Je jí sladkých 16, má budoucnost nejistou, lásku neúplnou. Mýdlový dny pro maličkýho i pro ni. Ve 3, Nejvyšší přichází dát svýmu chlapečkovi poplácání a bouchanec, dát si čapku na gauč, kanady na židli, aby mu jeho děvka mohla přinést pivo. Tak, tohleto je ta Nukleární rodina ? Máma, dítě…a táta pocuchá matce svýho dítěte účes, když šukaj, dokud její matka nepřijde z práce. Vona si hraje na domácnost, von si hraje na muže a maličkej je jedinej, kdo akceptuje, že je jenom dítě. Divoký noci má za sebou, se šviháním jejíma věcma, vrazila do kolíbky, cuknutí dětskýho kočárku a přesto se hraje, jak vona píská. Ale jejím snem je opravdová láska…no,něco jako každej den od 3 do 6. Nejvyšší odchází, dřív než máma vykopne jeho hubenej zadek zpátky na ulici. Není to povaleč. Krčma ve 40.letech je středoblok, kde se slétávaj kulky, žádná vyrytá jména a von může bejt další. Chráněn svatým patronem bratrů. Bejt tam, toť vše, co v tom je. Žít pěkně bez zahnutí za roh, sahání po chlastu mu vhání pot do obočí a sračky do pusy, rozmělňuje znalosti věcí, ty příjemný věci, co máma dítěte dělá, smáčet chodník s bídným klukem / mužem, vyrazit do páteční noci a hledat muže/mužství v papírovým pytlíku. Říká "otcovství je fakt skvělý a to děcko vypadá jako já, takže ne aby dopustila, aby se mu něco stalo, nebo tu děvku zabiju". Náhlé škubnutí při otáčení kola, tvarovaná ocel zabarvená do modra vrazí troubu na zeď kvůli nějakýmu zinscenovanýmu hovoru z okrsku 101. V pondělí ve 3, matka dítětě čeká, s maličkým v náručí, trpělivě u dveří, neví, co jí chybí. Uzamčená v rutině, návrhová královna. Nejvyšší vodjel do večera, s časem od 3 do 6 jen pro sebe. Trvalo jí to týden, než to zjistila, minutu, než slíbila oddanost, celej život v sevření, když Nejvyšší volá, aby zkontroloval svýho chlapečka (a matku dítěte). Život venku za to ani nestojí. Na hovno. Kdo koho vošukal? Není dost místa ve vohrádce pro ně oba, budou zamknutí do svých malých světů. Kožená výstroj, zkřížená lebka, velikost 2 dokumenty. Kámo, maličkej je ten nejvychcanější posera v jeslích. Zaplacený od W.I.C., tak kdo koho jebe? Kdo vládne Nejvyššímu?


LIQUID - Vertigen

19. září 2007 v 11:28 | Martin Fletcher a Recoil.cz |  texty a překlady textů - Recoil

Vertigen (Závrať)

written by Alan Wilder
narration by Rosa M. Torras
additional vocal by Diamanda Galas

Aquell matí em vaig llevar, no recordo on ni tan sols el temps que fa, i tot havia canviat. Pero jo no ho sabia, encara, i més m'hagués valgut no saber-ho mai. El meu món era petit, pero suficient, abans. Deixa de ser-ho. La meva vida, un cel particular, nul.la incertesa, dolça soledat; més tard, cau soterrat, previsibilitat maleida, asfixiant aillament. Mai res no m'havia fet tanta falta. Ni la sang que per les venes em corre no necessitava amb la mateixa urgencia. Mentre el dolor creixia, de sobte, aquell soroll estrepitós, insuportable. Cridant, plorant, vaig córrer. Era incapaç de sentir els meus crits, de segur esgarrifosos. De sobte, l'abisme s'obrí sota els meus peus. Morir, volia. Recuperar el meu cau, la meva estimada soledat, els meus llimbs, la meva preuada illa. I vaig caure. Queia, sentint-me cada vegada més prop d'aquell horror, del meu propi dolor, del més terrorífic despertar dels meus sentits, tot just acabat de descobrir. Ja no recordo quan va ser que vaig despertar aquell fatídic matí, aleshores salvador. No recordo quan fa que estic caient, que caic, veient la fi més propera cada vegada pero amb la incertesa de si mai arribara. Ara el dolor sembla no tenir límits. El dolor i la por són tot el que sento. Tinc por de caure per sempre.

hudba Alan Wilder
mluvené slovo a text Rosa M. Torras
doprovodný zpěv Diamanda Galas

Tohle ráno jsem se probudila ani nevím kde a tak sama, jako nikdy. A vše bylo jinak. Ale to jsem ještě nevěděla a lepší by bylo nikdy to ani nevědět. Předtím byl můj svět malinký, ale dostačující. Už není. Můj život, moje osobní nebe, žádná nejistota, sladká samota; a později; skončí zakopán a nepředvídatelně zatracený. Nic mi tak nechybělo. Ani krev, která proudí žilami, jsem tak nepotřebovala. A bolest zatím rostla. A z ničeho nic ten hřmotný a nesnesitelný hluk. Plačíc a křičíc utíkám. Nebyla jsem schopna slyšet vlastní křik, určite příšerný. A najednou se pode mnou otevřela propast. Umřít, to jsem chtěla. Chci nespadnout, získat zpět moji milovanou samotu a můj hýčkaný ostrov samoty, chci být ve svém limbu. Spadla jsem. Padám. Cítím být každým krokem blíž k té hrůze k mé bolesti a něčemu tak strašnému, co probudilo všechny mé smysly. Už si ani nevzpomínám, kdy jsem se vzbudila to osudné a divoké ráno.Nevzpomínám si, kdy jsem spadla, že padám a viděla jsem konec, ale nevěděla jsem, jestli někdy přijde. Moje bolest je bez hranic. Bolest a strach je jediné, co cítím. Mám strach spadnout navždy.

LIQUID - Strange Hours

19. září 2007 v 11:28 | Martin Fletcher a Recoil.cz |  texty a překlady textů - Recoil

Strange Hours (Divné hodinky)

written by Alan Wilder and Diamanda Galas
leading vocals by Diamanda Galas

I'm gonna walk on up to heaven, I'm sure you'll see me there. Might be the last dead man to make it, Hell yes, I know that I'll get there. I will be wearing clothes of fire but I'm sure you'll see me there. I'm gonna crawl on up to heaven. I may be trailing you in ashes but you know that I'll be there. I will find you there. He kept strange hours, locked himself away in his room before being seen shouting at the window. And, he had murdered his fiance - he sacrificed her for the purity of all mankind.

hudba/text Alan Wilder a Diamanda Galas
zpěv Diamanda Galas

Půjdu dál až do nebe, určitě se tam uvidíme. Možná budu poslední mrtvý, který to dokáže. K čertu že jo, vím, že se tam dostanu. Budu mít na sobě ohnivé šaty, ale určitě se tam uvidíme. Doplazim se až do nebe. Možná se za tebou potáhnu v popelu, ale ty víš, že tam budu. Najdu Tě tam. Držel divné hodinky, zamknul se ve svém pokoji před tím, než ho viděli křičet u okna. A zavraždil svou snoubenku - obětoval ji pro čistotu celého lidstva.


LIQUID - Last Call For Liquid Courage

19. září 2007 v 11:25 | Martin Fletcher a Recoil.cz |  texty a překlady textů - Recoil

Last Call For Liquid Courage (Poslední volání tekutý odvahy)

written by Alan Wilder and Samantha Coerbell
leading vocals by Samantha Coerbell

Sip still, gotta be enough. Wide palms slap skin, let the hitting begin! A done deal. Discarded piles of dignity. Another anonymous evening of absolut flesh. And tonight, it's got to be enough. It's got to be enough. Sip another swig, let the night fill you. Stranger pour into you. Peel back what binds you, make you strong! And it's ok, mostly. Today is tonight and tonight's enough. Swallow still some sips, Hootchie mamma you is! Him hot for poker bid. Stuck his two cents in you. Done did make bid for next time but....there's always a but at the end of nights like this. It's got to be enough. Hip, hand, thigh, back, calf, arm, ass, cheek, teeth, knee, heel, neck, elbow, ear, tongue, shoulder. You thinking it is 4am. Baby damn! What I gotta buy is all for a little pseudoaffectionado. A purry dreamic plead. Wanna lick it up? Quiz over every curve you got. Furry tongue making brown liquid slot. Enough tonight. You finally had enough. You had enough. Had enough? Enough!

hudba/text Alan Wilder a Samantha Coerbell
zpěv Samantha Coerbell

Ještě si srkni, to už musí stačit. Široký dlaně plácaj po kůži, ať nářez začne! Hotová věc. Odhozený hromady důstojnosti. Další anonymní večer absolutní tělesnosti. A dnes večer to už musí stačit. Musí to už stačit. Srkni si ještě další doušek, ať tě prostoupí noc. Cizí člověk do tebe nalejvá. Sloupává, co tě svazuje, dělá Tě silnější! A to je v pořádku - většinou. Dnes bude dnešní večer a dnešní večer už stačí. Spolkni ještě další lok, kořalková máti, toť jsi ty! Von nažhavenej na pokerovou partičku. Strká do tebe svý dva centy. Hotovo, udělal nabídku na příště, ale…vždycky je nějaké "ale" na konci takovejch nocí. Musí už to stačit. Bok, ruka, stehno, záda, lejtko, paže, zadek, tvář, zuby, koleno, pata, krk, loket, ucho, jazyk, rameno. Myslíš, že jsou 4 ráno. Zatraceně, miláčku! Tohle všecko musím zbaštit kvůli trochu pseudocitování. Vrnivá snovitá prosba. Chceš to olíznout? Doprozkoumej každou křivku, co máš. Potaženej jazyk dělá hnědou tekutou stopu. Pro dnešek dost. Konečně už jsi měla dost. Měla jsi dost. Mělas dost? Dost!


LIQUID - Breath Control

19. září 2007 v 11:24 | Martin Fletcher a Recoil.cz |  texty a překlady textů - Recoil

Breath Control (Zkouška dechu)

written by Alan Wilder and Nicole Blackman
leading vocal by Nicole Blackman

Who wouldn't want a good girl, a soft hand, a gentle woman for a gentleman? He said, "It's been fine so far but after a while I want more than a soft style. I want some slashes to go with those long eyelashes." And so the bedroom became the black room but a year later he wanted something more, something I wasn't quite prepared for. He said, "Every woman has an itch and every nice girl secretly wants to switch. I like how the skins look on your white hands. I'd like you to deliver one of my demands." He said, "Every woman has an itch and every nice girl wants to switch." He led me in and lit the room with a hundred candles and said "God never gives you more than you can handle." I sat astride his chest, "It's just a thrill," he said, as he relaxed on the dark, dark bed, "it's just breath control." He whispered "Hold me here" and I did and his head fell back. He whispered "Press harder" and I did and his eyes rolled back. It's just breath control. Just breath control. I saw him go pale. I saw him seize up, I felt something creep up like a taste for this. Like a reward. A kind of love, a kind of lustmord. It was a minute then three then five then ten, he wasn't coming up again. I held on for twelve. I saw him seize and thrash and twist and when he was still, I lifted away my wrists and looked at my hands and tried to understand. "It's just a thrill" I said as he relaxed on the dark, dark bed. I sat aside his chest, "It's just a thrill," he said, "just a thrill. It's just breath control." When it was over, I slipped off the skins and drowned them in the river where we used to swim and a year later in a shop, I was stopped by a man. He said, "I know you're looking for something that's hard to find and I think I have what you have in mind." And he led me to a glass case and looked deep into my face.... "It's just control."

hudba/text Alan Wilder a Nicle Blackman
zpěv Nicole Blackman

Kdo by nechtěl hodnou holku, něžnou ruku, jemnou ženu pro gentlemana? Řekl: "Až doteď to bylo fajn, ale za chvíli budu chtít něco víc než něžnosti. Chci, aby ty dlouhý řasy doprovázely i nějaký rány." A tak se ložnice stala černým pokojem, ale o rok později chtěl zas něco víc, něco, na co jsem nebyla úplně připravená. Řekl: "Každá ženská má nějaký choutky a každá milá holka chce ve skrytu duše někomu nařezat. Líbí se mi, jak vypadají kožky na tvých bílých dlaních. Rád bych, abys mi splnila jednu mou žádost" Řekl: "Každá ženská má nějaký choutky a každá milá holka chce ve skrytu duše někomu nařezat." Zavedl mě dovnitř a osvítil pokoj stovkami svíček a řekl: "Bůh Ti nikdy nedá víc, než co zvládneš". Sedla jsem si mu obkročmo na prsa "Je to jenom vzrušení," řekl, jak tak odpočíval na tmavé, tmavé posteli, "je to jenom zkouška dechu". Zašeptal: "Chytni mě tady" a já to udělala a hlava se mu zaklonila. Zašeptal "Mačkej víc" a já to udělala a oči se mu stočily dozadu. Je to jenom zkouška dechu. Jenom zkouška dechu. Viděla jsem, jak bledne. Viděla jsem, jak se zmítá. Cítila jsem, jak se něco plíživě vynořuje, jako zalíbení v tomhle. Jako odměna. Něco na způsob lásky, na způsob mordu z vilnosti. Trvalo to minutu, pak tři, pak pět, pak deset, už k sobě nepřicházel. Počkala jsem do dvanácti. Viděla jsem, jak se zmítal a klátil a kroutil sebou a když utichnul, zdvihnula jsem zápěstí a podívala se na své ruce a snažila se to pochopit. "Je to jenom vzrušení" řekla jsem, když odpočíval na tmavé, tmavé posteli. Sesedla jsem z jeho prsou, "Je to jenom vzrušení," řekl, "jenom vzrušení, je to jenom zkouška dechu". Když bylo po všem, stáhla jsem si kožky a utopila je v řece, kde jsme se koupávali, a o rok později mě v obchodě zastavil nějaký muž. Řekl "Vím, že hledáte něco, co se dá jen stěží najít a myslím, že mám to, co máte na mysli." A zavedl mě ke skleněné vitríně a hluboce se mi zadíval do tváře... "Je to jen zkouška".

LIQUID - Jezebel

19. září 2007 v 11:23 | Martin Fletcher a Recoil.cz |  texty a překlady textů - Recoil

Jezebel (Jezebel)

written by Alan Wilder and Wilson (trad.)
leading vocals by The Golden Gate Jubilee Quartet
additional vocal by Diamanda Galas

Well stop, great God, stop there and listen, listen to the story 'bout Jezebel. Her sins were so wicked Jehovah got angry, her soul went leapin' and jumpin' into Hell. Way back yonder in the olden days, John told Jezebel to borrow her ways, said her evil deeds had ruined the land and repent for the kingdom of God was at hand. She got mad at John 'cause he told her 'bout the gospel, told her servants to boil him in oil. Well they tell me God looked from the windows of the heavens, spoke one word and the oil wouldn't boil. He raised his hand, creation trembled, stamped his feet and time stood still, raised his voice, looked down and thundered "John! Go do my will." You got to go to judgment, stand trial. Then they tell me John moved through the power of the gospel, told Jezebel her time was nigh. On the book of life, her days were ended, her time run out and she had to die. Well they tell me God walked his footsteps thunderin', he moved his head and his eyes flashed fire, clapped his hands and death come jumpin', Jehovah was angry, somebody had to die. You got to go to judgment, stand trial. Then Death come knockin' on Jezebel's door and said "Come on woman ain't you ready to go? Of your evil deeds God's done got tired, you got to go to judgment, stand trial." Then Death come leapin' she jumped into Hell, great God Almighty I heard them tell. Nine days she lay in Jerusalem's streets, her flesh was too filthy for the dogs to eat. You got to go to judgment, stand trial. "Jezebel, mind God's talking, says he's tired of your evil ways. You got to go to judgment, stand trial."

hudba/text Alan Wilder a Wilson (tradicionál)
hlavní zpěv The Golden Gate Jubilee Quartet
doprovodný zpěv Diamanda Galas

No tak zastav, dobrý Bože, zastav se a poslouchej, poslouchej příběh o Jezabel. Její hříchy byly tak nestoudné, že se Jehova rozzlobil, její duše skočila a vrhla se do pekla. Tehdy za oněch dávných časů Jan řekl Jezabel, aby se naučila chovat, řekl, že její špatnosti zničily zemi a aby se kála, neboť království Boží je na dosah. Ona se na Jana rozzuřila, protože jí řekl o slovu božím, řekla sluhům, aby ho uvařili v oleji. No a Bůh prý vyhlédnul z nebeských oken, promluvil jedno slovo a olej se nedal do varu. Pozvedl ruku, tvorstvo se otřáslo, dupnul nohou a čas se zastavil, zvýšil hlas, shlédl dolů a zaburácel "Jane, jdi a učiň vůli mou." Musíš jít k soudu, být souzena. Pak se prý Jan silou slova božího pohnul a řekl Jezabel, že její čas se nachýlil. V knize života, její dny skončily, její čas vypršel a ona musí zemřít. Bůh prý kráčel burácejícími kroky - pohnul hlavou a z očí mu šlehal oheň, tlesknul rukama a přiskočila smrt. Jehova se zlobil, že někdo musí zemřít. Musíš jít k soudu, být souzena. Pak smrt zaklepala u Jezabel na dveře a řekla "No tak, ženská, to ještě nejsi připravená k odchodu? Tvých špatností má už Bůh dost, musíš jít k soudu, být souzena." Pak smrt přiskočila, ona se vrhla do Pekla, všemohoucí Bože, tak jsem to zaslechl. Devět dnů ležela na ulicích Jeruzaléma, její maso bylo příliš hnusné na to, aby ho žrali psi. Musíš jít k soudu, být souzena. "Jezabel, dávej pozor, co Bůh povídá, říká, že už má dost tvého hříšného chování. Musíš jít k soudu, být souzena."


LIQUID - Want

19. září 2007 v 11:22 | Martin Fletcher a Recoil.cz |  texty a překlady textů - Recoil

Want (Chci)

written by Alan Wilder and Nicole Blackman
leading vocal by Nicole Blackman

I want to know how it will end. I want to be sure of what it will cost. I want to strangle the stars for all they promised me. I want you to call me on your drug phone. I want to keep you alive so there is always the possibility of murder later. I want to be there when you learn the cost of desire. I want you to understand that my malevolence is just a way to win. I want the name of the ruiner. I want matches in case I have to suddenly burn. I want you to know that being kind is overrated. I want to write my secret across your sky. I want to watch you lose control. I want to watch you lose. I want to know exactly what it's going to take. I want to see you insert yourself into glory. I want your touches to scar me so I'll know where you've been. I want you to watch when I go down in flames. I want a list of atrocities done in your name. I want to reach my hand into the dark and feel what reaches back. I want to remember when my nightmares were clearer. I want to be there when your hot black rage rips wide open. I want to taste my own kind. I want to be wrapped in cold wet sheets to see if it's different on this side. I want you to come on strong. I want to leave you out in the cold. I want the exact same thing but different. I want some soft drugs...some soft, soft drugs. I want to throw you. I want you to know I know. I want to know if you read me. I want to swing with my eyes shut and see what I hit. I want to know just how much you hate me so I can predict what you'll do. I want you to know the wounds are self-inflicted. I want a controlling interest. I want to be somewhere beautiful when I die. I want to be your secret hater. I want to stop destroying you but I can't. And I want and I want and I want and I will always be hungry. And I want and I want and I want.

hudba/text Alan Wilder a Nicle Blackman
zpěv Nicole Blackman

Chci vědět, jak to skončí. Chci si být jistý, co to bude stát. Chci uškrtit hvězdy za všechno, co mi naslibovaly. Chci, abys mi zavolala svým drogovým telefonem. Chci Tě nechat na živu, aby byla vždycky možnost vraždy v budoucnu. Chci být u toho, až poznáš cenu touhy. Chci, abys pochopila, že má zlovůle je jenom způsob, jak vyhrávat. Chci jméno ničitele. Chci zápalky pro případ, že budu muset náhle hořet. Chci, abys věděla, že laskavé chování se přeceňuje. Chci napsat své tajemství na Tvém nebi. Chci se dívat, jak ztrácíš kontrolu. Chci se dívat, jak prohráváš. Chci vědět přesně, co všechno to zabere. Chci vidět, jak se vsouváš na slávu. Chci, aby mě Tvé dotyky zjizvily tak, abych věděl, co máš za sebou. Chci, aby ses dívala, až budu padat do plamenů. Chci seznam zvěrstev spáchaných tvým jménem. Chci sáhnout rukou do temnoty a ucítit, co sáhne zpátky. Chci si pamatovat, když mé noční můry byly jasnější. Chci být u toho, až se tvůj ohnivý zarputilý vztek vyřítí prudce ven. Chci okusit mně vlastní náturu. Chci být zabalen do studených mokrých přikrývek, abych viděl, jestli je to na téhle straně jiné. Chci, aby ses stala silnou. Chci tě nechat venku v zimě. Chci přesně to samé, ale jinak. Chci nějaké lehké drogy… nějaké lehké, lehké drogy. Chci Tě odhodit. Chci, abys věděla, že já vím. Chci vědět, jestli mě prokoukneš. Chci zaklopit oči a vidět, co zasáhnu. Chci vědět, jak moc mě nenávidíš, abych mohl předvídat, co uděláš. Chci, abys věděla, že ty rány jsem si udělal sám. Chci rozhodující podíl. Chci být někde, kde je krásně, až zemřu. Chci být Tvůj tajný nenávistník. Chci tě přestat ničit, ale nemůžu. A já chci a chci a chci a budu vždycky hladový. A já chci a chci a chci.


LIQUID - Black Box Pt. 1

19. září 2007 v 11:22 | Martin Fletcher a Recoil.cz |  texty a překlady textů - Recoil

Black Box Pt. 1 (Černá skříňka část 1)

written by Alan Wilder
narration by Reto Buhler

The weather was absolutely perfect on this morning, so we could see everything very clearly. You knew that there had been a terrible eruption but you couldn't see any machinery, you just see this collapsing ice. When we got closer, the pilot said there was something on the radar that he hadn't seen the day before. Then we saw for the first time what had happened in the crater. We saw nothing but black ice, covered with ash and then water with floating ice blocks and ash at the bottom. I got really afraid. My heart missed a beat. I felt this had already happened but I was about to see it again...

hudba/text Alan Wilder
mluvené slovo Reto Buhler

To ráno bylo počasí naprosto perfektní, takže jsme mohli vidět všechno úplně zřetelně. Věděls, že tu došlo k nějakému hroznému výbuchu, ale nebyl vidět žádný stroj, viděls jenom ten hroutící se led. Když jsme se dostali blíž, pilot řekl, že na radaru je něco, co tam včera neviděl. Pak jsme poprvé spatřili, co se v tom kráteru stalo. Neviděli jsme nic než začerněný led pokrytý popelem, vodu s plovoucími kusy ledu a popel na dně. Dostal jsem vážně strach. Srdce se mi úplně zastavilo. Měl jsem pocit, že se to už stalo, ale měl jsem to zažít znovu…


UNSOUND METHODS - Last Breath

13. září 2007 v 12:18 | Martin Fletcher a Recoil.cz |  texty a překlady textů - Recoil

Last Breath (Poslední vydechnutí)

written by Wilder / E. Gold / P. Boone
vocals by

There's a song that tells you about the sounds you hear in the night
The animals crying because they're hungry
And the child crying at night
Because he's hungry and lonely

So take my hand
And walk this land with me
And walk this lovely land land with me

hudba/text Wilder / Gold / Boone
zpěv

Je tu píseň, která ti vypráví o zvucích, co slyšíš v noci,
O zvířatech, co křičí, protože jsou hladová
A děcku, co pláče v noci,
Protože je hladové a osamocené

Tak mě vem za ruku
A pojď se mnou po téhle půdě
A pojď se mnou po téhle krásné půdě


UNSOUND METHODS - Missing Piece

13. září 2007 v 12:17 | Martin Fletcher a Recoil.cz |  texty a překlady textů - Recoil

Missing Piece (Chybějící kousek)

written by Wilder / Lynch
vocals by Siobhan Lynch

I wanna write myself on the walls of your heart
Because the knot that holds us altogether throws us all apart
I'm gonna stop myself before I say something true
Because the answers that roll from my tongue are nothing to do with you

And I hold a piece up to the light, hold a piece up to my eye
Found a missing piece from my set, found a person I'd not met
Hold a piece up to the light, hold a piece up to my eye
Found a missing piece from my set, found a person I'd not met
Sometimes is a lonely place

So tow me over to the light, the sound the sound it is in sight
Found my heart was contained within a cell
Found my heart in this tuck-a-way-me world
I hold a piece up to the light, hold a piece up to my eye
Found a missing piece from my set found a person I'd not met

Sometimes is a lonely place

Sometimes
I held the missing piece

hudba/text Wilder / Lynch
zpěv Siobhan Lynch

Chci se zapsat na zdi Tvého srdce
Protože to pouto, co nás drží pohromadě, nás vrhá od sebe
Zastavím se dřív, než řeknu nějakou pravdu,
Protože odpovědi, co se mi valí z jazyku,
s Tebou nemají nic společného.

A já zvedám jeden kousek na světlo, zvedám jeden kousek k očím,
Našel jsem chybějící kousek řetězce, našel jsem člověka, kterého jsem nepotkal
Zvedám jeden kousek na světlo, zvedám jeden kousek k očím,
Našel jsem chybějící kousek řetězce, našel jsem člověka, kterého jsem nepotkal
Někdy je osamělé místo

Tak mě přetáhni na světlo, ten zvuk, ten zvuk, je to v dohledu
Mé srdce se ocitlo zadržené v cele,
Mé srdce se ocitlo v tomhle schovejte-mě-světě
Zvedám jeden kousek na světlo, zvedám jeden kousek k očím,
Našel jsem chybějící kousek řetězce, našel jsem člověka, kterého jsem nepotkal

Někdy je osamělé místo

Někdy
Držel jsem ten chybějící kousek


UNSOUND METHODS - Control Freak

13. září 2007 v 12:16 | Martin Fletcher a Recoil.cz |  texty a překlady textů - Recoil

Control Freak (Posedlá kontrolou)

written by Wilder / Estep
vocals by Maggie Estep

A girl who can't shake off the smell of a man she met but didn't know well
She thinks she feels him in her skin, she thinks she sees his sideways grin
She sees him on the street by chance follows him as if entranced
Gets on a train that he gets on
A girl like this she is possessed

She sits two seats behind his own, can hear him sigh, a little moan
She wonders what he's thinking of as he removes his right hand glove
She notices his hand is strange, as if the bones were rearranged
She thinks of what she'll say to him, she hears it playing deep within
You're all that I need to get high

The man jumps to him feet just then slips out the train and round a bend
She almost loses sight of him, shuts her eyes, thinks of his skin
She catches up just as he goes into a bar and down below
To where cases of wine are stacked there is no light it's nearly black

You're all I need to get high
He turns around to face her then, his right hand seems to claw the air
She doesn't know why she came here, she doesn't know what possessed her
Sweat's running down her spine
But then he breaks into a smile that lights up his whole face
And then he starts to laugh and laugh and laugh, and then he says
"I've thought about you since that day we met but barely spoke"

They start to kiss, he rubs his hand inside her tights inner band
She shivers up against him hard, she reaches inside of him far
But then she stops, she pulls away, she starts to go and he tells her "stay"
But she walks determined up the stairs she sways a bit, she flaunts her wares
She's got him where she wants him now
She knows he'll follow hard and how anything she says will go
Any yes she'll turn to no
He follows her outside and says
"Hey wait, don't go, stay here"
She turns around and sneers at him
And walks away for days

hudba/text Wilder / Estep
zpěv Maggie Estep

Holka, co se nemůže zbavit vůně muže, kterého potkala, ale dobře ho nezná
Myslí si, že ho cítí kůží, myslí, že ho vidí
ušklíbat se stranou
Náhodně ho spatří na ulici, sleduje ho jako v tranzu
Nastupuje do stejného vlaku jako on
Taková holka, ta je posedlá

Sedí dvě sedadla za tím jeho, slyší ho vzdychat, trochu sténat,
Uvažuje, o čem asi přemýšlí, když si sundává pravou rukavici
Všímá si, že jeho ruka je divná, jako by jeho kosti byly přeskládané
Přemýšlí, co mu řekne, slyší, jak se to hluboko v ní odehrává
Jsi všechno, co potřebuju, abych se dostala do nálady.

Ten muž vyskočí na nohy, vyklouzne ven z vlaku a stočí se do zatáčky
Téměř ho ztrácí z dohledu, zavírá oči a myslí na jeho kůži
Dohání ho, právě když schází do baru a do podzemí,
Tam, kde jsou naskládány bedny s vínem, není tam žádné světlo, je tam téměř černo.

Jsi všechno, co potřebuju, abych se dostala do nálady.
Pak se k ní otočí obličejem, pravou rukou jako by lapal po vzduchu
Neví, proč sem přišla, neví,
co jí to popadlo.
Pot jí stéká po hřbetu
jenže on se dá do smíchu, který mu rozzáří celý obličej
A začíná se smát a smát a smát a pak řekne
"Přemýšlím o tobě ode dne, kdy jsme se potkali a sotva promluvili"

Začínají se líbat, rukou tře o pruh jejích silonek
celá se na něm natřásá, proniká do něj hluboko,
jenže pak přestává, odtrhne se od něj, dá se na odchod a on jí říká "zůstaň"
Ale ona stoupá odhodlaně po schodech, trochu se vlní, předvádí své vnady,
Má ho teď tam, kde chtěla
Ví, že jí bude v patách a že všechno, co ona řekne, půjde,
každé "ano" promění v "ne",
jde za ní ven a řekne
"hele, počkej, nechoď, zůstaň tady"
ona se otočí a vysměje se mu
A na dlouhé dny odchází.