Leden 2009

B - singly - But not tonight - Ale ne dnes večer

30. ledna 2009 v 15:12 | Martin Fletcher |  texty a překlady textů - Depeche Mode
But Not Tonight

Oh God, it's raining
But I'm not complaining
It's filling me up
With new life

The stars in the sky
Bring tears to my eyes
They're lighting my way
Tonight

And I haven't felt so alive
In years

Just for a day
On a day like today
I'll get away from this
Constant debauchery

The wind in my hair
Makes me so aware
How good it is to live
Tonight

And I haven't felt so alive
In years

The moon
Is shining in the sky
Reminding me
Of so many other nights
But they're not like tonight

Oh God, it's raining
And I'm not containing
My pleasure at being
So wet

Here on my own
All on my own
How good it feels to be alone
Tonight

And I haven't felt so alive
In years

The moon
Is shining in the sky
Reminding me
Of so many other nights
When my eyes have been so red
I've been mistaken for dead
But not tonight
Ale ne dnes večer

Ach Bože prší
ale já si neztěžuji
naplňuje mě to pocitem nového života

Hvězdy na obloze mé oči rozplakávají
a mou cestu dnes večer osvětlují
už léta jsem v sobě necítil tolik života

Jen na den jako tento
se zbavím stálého smilstva

Vítr vane v mých vlasech
přísahám
je to tak dobré žít dnes večer

Už léta jsem v sobě necítil tolik života

Měsíc svítí na obloze
tolik jiných nocí mi připomene
ale žádná není jako tahle

Ach Bože prší
a já se schovat nesnažím
být tak mokrý je mi radostí

Zde stojím sám
úplně sám
jak dobré je to
cítit se sám dnes večer

Už léta jsem v sobě necítil tolik života

Měsíc svítí na obloze
jiné noci mi připomene
jak mé oči krvácely
mýlil jsem se až k smrti
ale ne dnes večer

B - singly - Flexible - Přizpůsobivý

30. ledna 2009 v 15:11 | Martin Fletcher |  texty a překlady textů - Depeche Mode


Flexible

Fame can have strange effects
Money can have strange effects

I ask myself, is it a sin
To be flexible when the boat comes in
Open the window and out go ideals

Drink can alter you
Girls can have strange effect too

I ask myself, is it a sin
To be flexible when the boat comes in
Open the window and out go ideals

We all know boats don't last
We all know cars are fast

I ask myself, is it a sin
To be flexible when the boat comes in
Open the window and out go ideals
Přizpůsobivý

Sláva může mít divné účinky,
peníze mohou mít divné účinky.

Ptám se sám sebe,
zda je to hřích,
být přizpůsobivý,
když se štěstí usměje.
Otevři okno a ideály jsou pryč.

Pití tě může změnit,
dívky mohou mít také divné účinky.

Ptám se sám sebe, ..

Všichni víme, že štěstí nevydrží,
všichni víme, že auta jsou rychlá.

Ptám se sám sebe,..

B - singly - Set Me Free (Remotivate Me) - Vysvoboď mě (znovu mě motivuj)

30. ledna 2009 v 15:10 | Martin Fletcher |  texty a překlady textů - Depeche Mode
Set Me Free (Remotivate Me)

Set me free
Set me free

Remotivate me
Set me burning
After years in deep freeze
My body is yearning
For a new lease of life
And a little spice
Set me free
Remotivate me

Give me a reason
To scream and shout
Give me something
To get excited about
When everything is looking dull
I'm sure it isn't impossible to
Set me free
Remotivate me

Remotivate me
Set me burning
After years in deep freeze
My body is yearning
For a new lease of life
And a little spice
Set me free
Remotivate me

Don't think I'm impatient
Because I'm willing to wait
But something must happen
Before it gets too late
It could be my imagination
But wasn't there more than this dull sensation
Set me free
Remotivate me
Vysvoboď mě (znovu mě motivuj)

Vysvoboď mě,
vysvoboď mě.

Znovu mě motivuj,
rozpal mě,
po letech v mrazícím boxu
mé tělo touží
zase po životě
a špetce koření,
vysvoboď mě,
znovu mě motivuj,
znovu mě motivuj.

Dej mi důvod
ke křiku a řevu,
dej mi něco,
co by mě vzrušilo,
když všechno vypadá mdle,
jsem si jistý, že není nemožné
vysvobodit mě,
znovu mě motivovat.

Znovu mě motivuj,
rozpal mě,...

Vysvoboď mě,
vysvoboď mě (znovu mě motivuj).

Nemysli si, že jsem netrpělivý,
protože já jsem ochotný čekat,
ale něco se musí stát,
dřív než bude příliš pozdě,
mohla by to být jen má fantazie,
kdyby tu nebylo nic víc než tenhle mdlý pocit,
vysvoboď mě,
znovu mě motivuj,
znovu mě motivuj.

Vysvoboď mě,
vysvoboď mě.

Znovu mě motivuj,
rozpal mě,...

Vysvoboď mě,
vysvoboď mě (znovu mě motivuj).

B - singly - In your memory - V paměti

30. ledna 2009 v 10:22 | Martin Fletcher |  texty a překlady textů - Depeche Mode
In Your Memory

Put up the barriers shut down your senses
Cover up with all of your pretences
See no evil, your eyes are blunted
We are the hunters, we are the hunted

Place it in your memory
Leave it in your past
But don't forget

Taking a tumble, I'm taking a dive
Sometimes I stumble when my mind's made up
Reaction levels seem strangely muted
Ordinary acts of fun have been diluted

Place it in your memory
Leave it in your past
But don't forget
V paměti

Zvedni závory, vypni vědomí,
zahal se všemi svými klamy,
neviď zlo, tvé oči jsou otupeny,
my jsme ti lovci, my jsme ti lovení.

Ulož si to do paměti,
zanech to v minulosti,
ale nezapomeň.

Padám, klesám,
občas klopýtnu, když jsem rozhodnut,
reakční prahy se zdají být jaksi ztlumeny,
běžné legrácky byly zeslabeny.

Ulož si to do paměti,….

Ulož si to do paměti.

B - singly - Fools - Blázni

30. ledna 2009 v 10:20 | Martin Fletcher |  texty a překlady textů - Depeche Mode
Fools

Don't know the reason why I
Think I've been here before
This place seems so familiar
But then I can't be sure
Here comes that time again when
You'll walk right out the door
Don't tell me secrets anymore

And fools don't run away
You'll be followed another day
And all the chances that fall your way
Are in the fire on your dying day

So call me now and tell me that you're home

Can't see the sense in crying
There's too many tears to fall
My thoughts are multiplying
So I'll try to save them all

So call me now and tell me that you're home

And fools don't run away
Blázni

Nevím proč
si myslím, že už jsem tu byl,
tohle místo mi připadá tak známé,
jenomže si tím nejsem jistý,
už je tu opět ta chvíle, kdy
vyjdeš dveřmi rovnou ven,
už mi nikdy neříkej tajemství.

A blázni neutíkají,
budu ti v patách další den
a všechny šance, co ti přijdou do cesty,
shoří v den tvé smrti,
tak mi hned zavolej a řekni mi, že jsi doma.

Nevidím smysl v pláči,
může spadnout strašně moc slz,
mých myšlenek je stále víc
tak se pokusím o žádnou z nich nepřijít.

A blázni neutíkají,.....

Blázni neutíkají.


B - singly - Work hard - Pilně pracovat

30. ledna 2009 v 10:19 | Martin Fletcher |  texty a překlady textů - Depeche Mode
Work Hard

You've got to work hard, you've got to work hard
If you want anything at all
You've got to work hard, you've got to work hard
If you want anything at all

Nothing comes easy
And that's a fact
Nothing comes easy
But a broken back

You've got to work hard, you've got to work hard
You've got to work hard, you've got to work hard
You've got to work hard, you've got to work hard
You've got to work hard, you've got to work hard

You've got to work hard, you've got to work hard
If you want anything at all
You've got to work hard, you've got to work hard
If you want anything at all

Nothing comes easy
It never will
Nothing comes easy
But a broken will

You've got to work hard, you've got to work hard
You've got to work hard, you've got to work hard
You've got to work hard, you've got to work hard
You've got to work hard, you've got to work hard

You've got to work hard, you've got to work hard
If you want anything at all
You've got to work hard, you've got to work hard
If you want anything at all

You've got to work hard
You've got to work hard
You've got to work hard
So work hard!
Pilně pracovat

Musíš pilně pracovat,
musíš pilně pracovat,
jestli chceš alespoň něco mít,
musíš pilně pracovat,
musíš pilně pracovat,
jestli chceš alespoň něco mít.

Nic nezískáš zadarmo,
a to je fakt,
nic nezískáš zadarmo,
jenom zlomený vaz.

Musíš pilně pracovat.

Musíš pilně pracovat,.....

Nic nezískáš zadarmo,
nikdy tomu tak nebude,
nic nezískáš zadarmo,
jenom zlomenou vůli.

Musíš pilně pracovat.

Musíš pilně pracovat,.....

Musíš pilně pracovat.

Tak pilně pracuj!


B - singl y - Shake the disease - Uniknout chorobě

30. ledna 2009 v 10:18 | Martin Fletcher |  texty a překlady textů - Depeche Mode


Shake The Disease

I'm not going down on my knees,
Begging you to adore me
Can't you see it's misery
And torture for me
When I'm misunderstood
Try as hard as you can, I've tried as hard as I could
To make you see
How important it is for me

Here is a plea
From my heart to you
Nobody knows me
As well as you do
You know how hard it is for me
To shake the disease
That takes hold of my tongue
In situations like these

Understand me

Some people have to be
Permanently together
Lovers devoted to
Each other forever
Now I've got things to do
And I've said before that I know you have too
When I'm not there
In spirit I'll be there

Here is a plea
From my heart to you
Nobody knows me
As well as you do
You know how hard it is for me
To shake the disease
That takes hold of my tongue
In situations like these

Understand me
Uniknout chorobě

Nechci padnout na kolena
a začít žebrat o tvou lásku
copak nevidíš ty má muka a bídu?

Pokus se mi porozumět prosím
snažím se ti ukázat
jak sám nejlépe dovedu
že jsi pro mě důležitá

Je to úpěnlivá prosba
z mého srdce k tvému
ty jediná mě znáš tak dobře
víš jak těžké je pro mě
uniknout chorobě
která mi jazyk svazuje
v situacích jako jsou tyhle

Prosím chápej mě

Někteří lidé musí být pořád spolu
milenci oddaní si navždy

Řešení jsem nalezl
a vím že ty musíš taky
a když už s tebou nebudu
v myšlenkách s tebou stále budu


B - singly - Now, This Is Fun - Teda, to je zábava

30. ledna 2009 v 10:16 | Martin Fletcher |  texty a překlady textů - Depeche Mode
Now, This Is Fun

Here speaks the voice of reason
It's talking to me loud and clearly
And obviously, it's something to say

Here comes another sentence
It is relentless, it tries my patience
But neverless, it's more our concern

We can't see the benefits
So we'll ignore it or disobey it
And never say that this is fun

This is real fun
This is funTeda, to je zábava

Teď hovoří hlas rozumu,
mluví ke mně nahlas a zřetelně
a očividně
má co říci.

Už je tu další věta,
je neoblomný, zkouší mou trpělivost,
ale přesto
je to spíše v našem zájmu.

Nevidíme žádné výhody,
tak si jej nevšímáme nebo se jím neřídíme
a nikdy neřekneme, že
to je zábava.

Je to fakt zábava,
je to zábava.

B - singly - Dreaming of me - Snění o mně

28. ledna 2009 v 11:58 | Martin Fletcher |  texty a překlady textů - Depeche Mode
Dreaming Of Me

Light switch, man switch
Film was broken only then
All the night, viewed tomorrow
Dancing with a distant friend

Filming and screening, I picture the scene
Filming and dreaming, dreaming of me

So we left, understanding
Clean cut, some were sounding fast
Talked of sad, I talked of war
I laughed and climbed the rising cast

Filming and screening, I picture the scene
Filming and dreaming, dreaming of me

Quickly, I remember
Viewed that sort of face before
Timing reason, understanding
Like Association Hall

Filming and screening, I picture the scene
Filming and dreaming, dreaming of me

Dreaming of me (Oooh, la la la ...)
Just dreaming of me
It's only me
Just me
Snění o mně

Vypínač, změna lidí,
film se přerušil teprve tehdy,
celou noc sem uvažoval o zítřku
a tancoval s ne moc blízkou známou.

Filmování a promítání,
představuju si tu scénu,
filmování a snění,
snění o mně.

Tak jsme odešli, dorozumění,
čistej střih, někerý zněli rychle,
mluvil sem o smutnym, mluvil sem o válce,
smál sem se a stoupal po sílícím náběhu.

Filmování a promítání,.....

Honem, vzpomínám si,
už sem takovouhle tvář jednou viděl,
důvod k načasování, porozumění,
jako sál asociací.

Filmování a promítání,.....

Snění o mně (ó la la la...)
jen snění o mně,
jsem to jen já,
jenom já.

B- singly - Shout - Výkřik

28. ledna 2009 v 11:57 | Martin Fletcher |  texty a překlady textů - Depeche Mode
Shout

She was silent trying to be
Like the girl who acted on the TV
Always knowing when to say
Wishing for a moment so that they could see

Staring in the night
A picture in my room
And I think that she knew her lines

Break away tonight
I wanna hold your hand
We've got to get it right
We've got to understand

Carefully watching waiting as I
Stood upon the back streets and we start to play
I was screaming louder as the
Curtains fall between us in a twisted way

Staring in the night
A picture in my room
And I think that she knew her lines

Break away tonight
I wanna hold your hand
We've got to get it right
We've got to understand

Placing all the questions in the
Minutes of a game we won so long ago
Dangerous and beautiful the
Radio transmission that I have to know

You could never run
You could never stay
And I think you belong to me

Break away tonight
I wanna hold your hand
We've got to get it right
We've got to understand
Výkřik

Byla potichu, snažila se bejt
jako holka, kerá hrála v televizi,
vždycky věděla, kdy promluvit,
na chvíli si přála, aby ji mohli vidět.

V noci tupě zírám,
obraz v mym pokoji
a myslim, že znala svou roli.

Dneska večer toho nech,
chci tě držet za ruku,
musíme to napravit,
musíme mít pochopení.

Dával sem dobrej pozor a čekal, když
sem stál v odlehlych místech a začínáme hrát,
křičel sem silnějš, když
mezi nás padají závěsy, celý pokroucený.

V noci tupě zírám,...

Dneska večer toho nech,.....

Dávám všechny naděje do
minut hry, co sme před tak dlouhou dobou vyhráli,
nebezpečný a krásný
rozhlasový vysílání, co musim znát.

Nemohla bys nikdy utéct,
nemohla bys nikdy zůstat
a myslim, že patříš ke mně.

Dneska večer toho nech,...

B - singly - Get The Balance Right - Dostaň se do rovnováhy

28. ledna 2009 v 11:54 | Martin Fletcher |  texty a překlady textů - Depeche Mode
Get The Balance Right

There's more besides joyrides
Little house in the countryside
Understand, learn to demand,
Compromise, sometimes lie

Get the Balance right, get the balance right

Be responsible, respectable,
Stable but gullible
Concerned and caring, help the helpless
But always remain ultimately selfish

Get the balance right, get the balance right

You think you've got a hold of it all
You haven't got a hold at all
When you reach the top, get ready to drop
Prepare yourself for the fall, you're gonna fall
It's almost predictable

Don't take this way, don't take that way
Straight down the middle until next Thursday
Push to the left, back to the right
Twist and turn 'til you've got it right

Get the balance right
Dostaň se do rovnováhy

Existuje toho víc než projížďky
a domek na venkově,
chápej, nauč se požadovat,
dělej kompromisy a občas zalži.

Dostaň se do rovnováhy,
dostaň se do rovnováhy.

Buď rozvážný, seriózní,
vyrovnaný, ale důvěřivý,
zúčastněný, starající se, pomáhej potřebným,
ale vždycky zůstaň v jádru sobecký.

Dostaň se do rovnováhy,
dostaň se do rovnováhy.

Myslíš, že to máš všechno pod kontrolou,
nemáš to však vůbec pod kontrolou (ach),
když se dostaneš na vrchol,
připrav se, že spadneš,
přichystej se na pád,
spadneš dolů,
dá se to skoro předpovědět (skoro).

Nedej se tímto směrem,
nedej se tamtím směrem,
jdi přímo prostředkem
až do příštího čtvrtku.
Přejdi nalevo,
zpátky napravo,
všelijak zahýbej a kličkuj,
dokud to nebude správně.

Dostaň se do rovnováhy.
Dostaň se do rovnováhy.

Counterfeit² -Stardust - Hvězdný prach

28. ledna 2009 v 11:40 | Martin Fletcher |  texty a překlady textů - Martin Lee Gore

Stardust

Hvězdný prach

Ah look what they have done
to the rock 'n' roll clown
ah rock' n ' roll clown
he is dead on the ground.

Well he used to high fly
but he crashed out the sky
in a Stardust fling,
hey rock 'n' roll king is down.

Roll on up, won't you come
and take the lovely me
come on, stand in line
just one at a time, see me
see my painted - on grin as a stand
up to sing
in a stardust fling, hey,
rock 'n' roll king is down.

But he is the leader of the band
he is a lonely man
do- don't you wanna take his hand
yes you know you can.

Well I used to high fly
but I crashed out the sky
in a Stardust fling
hey, rock 'n' roll king is down
in a Stardust fling, hey
rock 'n' roll king is down
in a Stardust fling, hey
rock 'n' roll king is down
Pohleďte jak dopadl
šašek rock 'n' rollu
něco mu udělali,
umírá na zemi.

Kdysi tvoje sláva zářila
jako hvězda
náhle ale z nebe spadla
přitom pádu, hvězdný prach - zhasl.

Když by jsi dnes měla
o mě zájem
tak pojď, rada je tam,
sleduj výstup mého předstírání
ubohé nadšení -
pádu mé slávy.


Jsi samotářem
když skupina je tvoje
váháš - pomoci mu
ale vždyť nakonec to máš dovolené.

Kdysi tvoje sláva zářila
jako hvězda
náhle ale z nebe spadla
přitom pádu, hvězdný prach - zhasl.


Counterfeit² - In My Time Of Dying - V hodině mé smrti

28. ledna 2009 v 11:39 | Martin Fletcher |  texty a překlady textů - Martin Lee Gore

In My Time Of Dying

V hodině mé smrti

Well, in my time of dyin'
don't want nobody to mourn
all I want for you to do is
take my body home
well, well, well,
so I can die easy
well, well, well,
well, well, well,
so I can die easy.

Jesus gonna make up,
Jesus gonna make up,
Jesus gonna make up
my dying bed.

Well, meet me, Jesus, meet me,
meet me in the middle of the air
if these wings should fail me, Lord
won' t you meet me with another pair.

Well, well, well,
so I can die easy
well, well, well,
well, well, well,
so I can die easy.

Jesus gonna make up,
Jesus gonna make up,
Jesus gonna make up
my dying bed.

Lord, in my time of dying
don't want nobody to cry,
all I want you to do is
take me when I die.
Well, well, well,
so I can die easy
well, well, well,
well, well, well,
so I can die easy
Jesus gonna make up, Jesus gonna make up, my dying bed

Nevěště hlavu do smutku
v hodině mé smrti
přeji si od tebe
nalézt cestu do nebe,
dostat se domů
jen tak zemřu poklidně,
jsem si tím jistý.


Ježíš mi zatím připraví,
Ježíš mi zatím připraví,,
Ježíš mi zatím připraví,
mojí rakev.

Prosím, Bože, najdi mě
po cestě do nebe
když by mi tato křídla odpadla
nesetkáme se.

Dobře, dobře, dobře
jsem si tím jistý
Dobře, dobře, dobře
Jsem si tím jistý.
Ježíš mi zatím připraví,
Ježíš mi zatím připraví,,
Ježíš mi zatím připraví,
mojí rakev.

Bože, nevěšte hlavu do smutku
v hodině mé smrti
mojí poslední vůlí je,
dostat moje tělo domů.

Dobře, dobře, dobře
jsem si tím jistý
Dobře, dobře, dobře
Jsem si tím jistý.
Ježíš mi zatím připraví mojí rakev.


B - singly - Dirt - Bídák

26. ledna 2009 v 8:45 | Martin Fletcher |  texty a překlady textů - Depeche Mode
Dirt

Ooh, I been dirt
And I don't care
Ooh, I been dirt
And I don't care
'Cause I'm burning inside
I'm just a yearning inside
And I'm the fire o' life

Ooh, I've been hurt
And I don't care
Ooh, I've been hurt
And I don't care
'Cause I'm burning inside
I'm just a dreaming this life
And do you feel it?
Said do you feel it when you touch me?
Said do you feel it when you touch me?
There's a fire
Well, it's a fire

It was just a burning
Yeah, alright
Ooh!
Burning inside
Burning
Just a dreaming
Just a dreaming
It was just a dreaming
It was just a dreaming

Play it for me, babe, with love
Bídák

Ooh, stal jsem se bídákem
A nevadí mi to
Ooh, stal jsem se bídákem
A nevadí mi to
Protože uvnitř mne to spaluje
Uvnitř mne to touží
Teď jsem se žárem života

Ooh, poznal jsem bolest
A nevadí mi to
Ooh, poznal jsem bolest
A nevadí mi to
Protože uvnitř mne to spaluje
Právě tak si představuji tento život
Cítíš to?
Pověz, cítíš to, když se mě dotkneš?
Pověz, cítíš to, když se mě dotkneš?
Zde je ten oheň
Ano, to je ten oheň

Uvnitř mne to spalovalo
Yeah, dobrá
Ooh!
Spalován uvnitř
Spalován
Snící
Snící
Byl jsem snící
Byl jsem snící

Udělej s tím něco, drahá, s láskou

B - singly - Pleasure, Little Treasure - Potěšení malá vzácnost

26. ledna 2009 v 8:42 | Martin Fletcher |  texty a překlady textů - Depeche Mode
Pleasure, Little Treasure

Everybody's looking for someone to follow
Finding the whole thing hard to swallow
Everybody's looking for a reason to live
If you're looking for a reason I've got a reason to give
Pleasure, little treasure

Everybody's looking for a new sensation
Everybody's talking about the state of the nation
Everybody's looking for a promised land
Everybody's failing to understand
Pleasure, little treasure

Everybody's looking for a reason to live
If you're looking for a reason
I've a reason to give
Pleasure, little treasure

Maternity frocks and paternity suits
If that's what you want
They're waiting for you
Everybody needs some reason or other
You'll find the reason when you discover
Pleasure, little treasure

Everybody's looking for a reason to live
If you're looking for a reason
I've a reason to give
Pleasure, little treasure
Potěšení malá vzácnost

Každý hledá někoho
koho by následoval
když ale pochopíš celou věc
těžko někoho jen tak přijmeš

Každý hledá důvod proč žít
jestli ho hledáš taky
můžu ti jeden dát

Potěšení malá vzácnost

Každý hledá novou senzaci
každý mluví o životní úrovni
každý hledá zaslíbenou zemi
nikdo to nechápe

Potěšení malá vzácnost

Šaty mateřství a oblek otcovství
jestli je to to
co chceš
už čekají na tebe
každý potřebuje nějaký důvod nebo někoho
najdeš ho
když objevíš

Potěšení malou vzácnost