Květen 2009

Oh Well - Nu dobrá - B singl - Sounds of the universe

27. května 2009 v 12:24 texty a překlady textů - Depeche Mode
Oh Well


Oh you've got a way about you
Oh I know so much about you
Girl

Life won't be the same without you
Life will surely be the one to tell

Listen to what she's trying to tell you
She could be the one who's going to save
you

Oh Well
Oh Well

Life won't be the same without you
Life will surely be the one to tell

It's nothing to feel ashamed about
Nothing I can complain about

Oh Well

Listen to what she's trying to tell you
She could be the one who's going to save
you

Oh Well

It's nothing to feel ashamed about
Nothing I can complain about

Oh Well

Oh you've got a way about you
Oh I know so much about you
Girl

Life won't be the same without you
Life will surely be the one to tell

Oh Well

Life won't be the same without you
Life will surely be the one to tell

Oh Well


Nu dobrá


Oh Něco na tobě je
Oh Vím toho o tobě tolik
Děvče

Život bez tebe už nikdy nebude stejný
Život sám by mohl vyprávět

Poslouchej jí, poslouchej,co se ti snaží říct
Mohla by být právě tou jedinou, která tě
zachrání

Nu dobrá
Tak tedy dobrá

Život bez tebe už nikdy nebude stejný
Život sám by mohl vyprávět

Není tu nic, za co by bylo třeba se stydět
Nemám si na co stěžovat

Nuže tedy

Poslouchej jí, poslouchej,co se ti snaží říct
Mohla by být právě tou jedinou, která tě
zachrání

Nu dobrá

Není tu nic, za co by bylo třeba se stydět
Nemám si na co stěžovat

Tak tedy dobrá

Oh Něco na tobě je
Oh Vím toho o tobě tolik
Děvče

Život bez tebe už nikdy nebude stejný
Život sám by mohl vyprávět

Nu dobrá

Život bez tebe už nikdy nebude stejný
Život sám by mohl vyprávět
Tak tedy dobrá

The Sun and The Moon and The Stars - Slunce a Měsíc a Hvězdy - B - singl - Sound of the universe

14. května 2009 v 18:38 texty a překlady textů - Depeche Mode
The Sun and The Moon and The Stars


One subtle look
God help me
Is all it took
To sell me
One single word
Unspoken
Your name unheard
And I'm broken

The sun and the moon
and the stars in the sky are laughing
They've seen it all before
For the wind in the trees
and the waves on the seas
It's the same thing
They can't take any more

One gentle touch
and I'm helpless
It's all too much
For my senses
One simple prayer
Denied me
When you're not there
Beside me

The sun and the moon
and the stars in the sky are laughing
They've seen it all before
For the wind in the trees
and the waves on the seas
It's the same thing
They can't take any more


Slunce a Měsíc a Hvězdy


Jediný letmý pohled
Bůh mi pomoz
Stačil
Abych se zaprodal
Jediné slovo
Nevyřčené
Tvé jméno neznámé
A jsem zlomen

Slunce a měsíc
a hvězdy se mi na obloze vysmívají
Už to viděly mnohokrát předtím
Pro vítr ve stromech
a vlny v mořích
Je to stále totéž
A už to nemohou déle vydržet

Jediný letmý dotek
a jsem bezmocný
Je toho příliš
Pro mé smysly
Prostá modlitba
Je mi odepřena
Když tu nejsi se mnou
Vedle mne

Slunce a měsíc
i hvězdy na nebi se mi vysmívají
Už to viděly mnohokrát
Pro vítr ve stromech
a vlny v mořích
Je to stále to samé
A déle už to nemohou vydržet

Ghost - Přízrak - B - singl - Sound of the universe

10. května 2009 v 19:22 texty a překlady textů - Depeche Mode
Ghost


I'm the ghost in your house
Calling your name
My memory lingers
You'll never be the same
I'm the hole in your heart
I'm the stain in your bed
The phantom in your fngers
The voices in your head

One touch is all it took
To draw you in
To leave you hooked
One kiss, you paid the price
You had a taste
Of paradise

Now you're running in circles
Chasing imaginary footsteps
Reaching for shadows
In the bed where I once slept

I'm the ghost in your house
Calling your name
My memory lingers
You'll never be the same
I'm the hole in your heart
I'm the stain in your bed
The phantom in your fngers
The voices in your head

One thought is all it takes
You lose control
You make mistakes
This pain will never leave
Until I die
You'll always grieve

Now you're falling to pieces
Seeing my face wherever you go
Talking to strangers
From a place they'll never know


Přízrak


Jsem přízrak v tvém domě
Volám tvé jméno
Má paměť zde setrvává
A ty už nikdy nebudeš stejná
Jsem díra v tvém srdci
Jsem skvrna ve tvé posteli
Stín ve tvých prstech
Hlasy ve tvé hlavě

Stačil jediný dotek
Aby tě zlákal a vtáhl
A zanechal uvízlou
Jediný polibek, zaplatilas za něj
Okusila jsi
Špetku ráje

A teď tu běháš v kruhu
A pronásleduješ domnělé stopy
Saháš po stínech
V posteli, kde jsem jedinkrát spal

Jsem přízrak v tvém domě
Volám tvé jméno
Setrvávám
Už nikdy nebudeš stejná
Jsem díra v tvém srdci
Jsem skvrna ve tvé posteli
Stín ve tvých prstech
Hlasy ve tvé hlavě

Stačila jediná myšlenka
A ztrácíš kontrolu
Děláš chyby
Téhle bolesti se nikdy nezbavíš
Dokud nezemřu
Budeš se stále trápit

Rozpadáš se na kusy
Vidíš mou tvář, kamkoli jdeš
Mluvíš s cizími muži
Z místa, o kterém nikdy neuslyší

Light - Světlo - B - singl - Sound of the universe

6. května 2009 v 9:22 texty a překlady textů - Depeche Mode
Light


Take my hand
And walk in the light
Understand, there's a fire to ignite
You know we have a responsibility
It's true we've been chosen
And now we have the possibility
Of melting what's frozen

Walk with me with the rapture inside
Can't you see it's not your place to decide
You know we have to make a case for
love
It's more of a duty
It's clear we have a mission from above
A mission of beauty

You know I wouldn't lie to you
What would I achieve by that
It's more than I would try to do
These are the facts

Take your place here
With love in your heart
Just embrace what you've known from
the start
We are fulfilling our only destiny
The angels have spoken
And all the gods in the universe agree
The spell can't be broken


Světlo


Chytni mou ruku
A kráčej ve světle
Pochop oheň, který musíme roznítit
Víš, že máme zodpovědnost
Pravdou je, že jsme byli vybráni
A teď máme možnost
Rozpustit, co zmrzlo

Pojď se mnou a s vnitřním vytržením
Copak nevidíš, že toto rozhodnutí není
tvé? Víš, že si musíme
vysvětlit všechny vážné důvody pro lásku
Je to spíš povinnost
Je jisté, že naše mise má vyšší význam
Krásná mise

Víš, že bych ti nelhal
Čeho bych tím dosáhl?
Je to víc, než bych kdy zkusil udělat
Jsou to fakta

Zaujmi své místo
S láskou v srdci
Jenom se toho chop a uvítej, co už od
samého počátku víš
Jen naplňujeme náš osud
Andělé už promluvili
A všichni bohové ve vesmíru souhlasí s
tím, že tohle kouzlo nelze zlomit

Miles Away / The truth Is - Míle daleko / Pravdou je - Sounds of the universe

2. května 2009 v 16:12 texty a překlady textů - Depeche Mode
Miles Away / The truth Is


It's one of those conversations we've,
we've had them before
The ones that leave you empty
and wanting for more
Your eyes they tell me something
that I understand
Your eyes they hold the truth
and the truth is
You're miles away

Excuse me for my hesitation I've,
I've met you before
Your face seems so familiar
and longing for more
Your eyes they tell me something
that I understand
Your eyes they hold the truth
and the truth is
You're miles away

With all your superstitions and empty
lines
I could be just like you
Withdrawn but alive

Life it has it's limitations
we all have our needs
Love could be the only answer
it lies underneath
Your eyes they tell me something
that I understand
Your eyes they hold the truth
and the truth is
You're miles away


Míle daleko / Pravdou je


Je to jeden z těch rozhovorů, které
které už jsme spolu vedli
Jeden z těch, co tě zanechají prázdnou
a toužící po něčem víc
Tvé oči mi říkají něco,
čemu rozumím
Ve tvých očích je skrytá pravda
a pravdou je
Že jsi míle daleko

Omluv mé rozpaky,
ale my dva už jsme se potkali
Tvoje tvář se zdá tak povědomá
toužící po něčem víc
Tvé oči mi říkají něco,
čemu rozumím
Ve tvých očích je možné spatřit pravdu
a tou pravdou je
Že jsi míle vzdálená

Se všemi tvými pověrami a prázdnými
slovy
Mohl bych být jako ty
Uzavřený do sebe, ale živý

Život má svá omezení
každý máme své potřeby
A láska by mohla být jedinou odpovědí
leží pod povrchem
Tvé oči mi říkají něco,
čemu rozumím
Ve tvých očích je pravda
a pravdou je
Že jsi míle daleko

Perfect - Dokonalé - Sounds of the universe

2. května 2009 v 16:09 texty a překlady textů - Depeche Mode
Perfect


On another world by another star
At another place and time
In another state of consciousness
In another state of mind

Everything was almost perfect
Everything fell into place
The jury reached a different verdict
Before the judge dismissed the case

In a parallel universe
That's happening right now
Things between us must be worse
But it's hard to see just how

And everything could have been perfect
Everything in the right place
Then I wouldn't have to play the suspect
Accused, abandoned and disgraced

I didn't shoot, I didn't pull the trigger
It wasn't me
I'm just a plain and simple singer
I heard the sound, I turned my head
around
To watch our love shot down

In another lonely universe
We're laying side by side
And no one's hurt and no one's cursed
And no one needs to hide

And everything is almost perfect
Everything is almost right
There are never any conflicts
There are never any fights


Dokonalé


V jiném světě pod jinou hvězdou
Na jiném místě a v jiném čase
V jiném stavu vědomí
V jiném rozpoložení mysli

Všechno bylo téměř dokonalé
Všechno zapadalo na to pravé místo
Porota vynesla jiný rozsudek
Než soudce uzavřel případ

V paralelním vesmíru
Se tohle právě teď děje
Věci mezi námi musí být ještě horší
Ale je těžké pochopit, jak

A všechno mohlo být dokonalé
Všechno mohlo mít své místo
Potom bych tu nehrál podezřelého
Obviněného, opuštěného a zneuctěného

Já nevystřelil, nezmáčkl jsem spoušť
To jsem nebyl já
Jsem jen prostý upřímný zpěvák
Slyšel jsem zvuk, otočil za ním svou
hlavu,
abych spatřil, jak se naše láska řítí k zemi

V jiném osamoceném vesmíru
Teď ležíme bok po boku
Nikomu se neubližuje, nikdo není zatracen
A nikdo se nemusí skrývat

A všechno je téměř dokonalé
Všechno je téměř v pořádku
Nikdy tam nejsou žádné spory
Nikdy tam nejsou žádné boje